Javna Nabava

Ispis

Evidencija nabave Komunalca d.o.o. Delnice - po godinama:   

2014.,    2015.,    2016.


Evidencija bagatelne nabave Komunalca d.o.o. Delnice - po godinama:   

2014.,    2015.,    2016.


Plan nabave Komunalca d.o.o. Delnice - po godinama:    

2017.,    2018.,    2019.,    2020.,    2021.,   2022.,


Nema gospodarskih subjekata s kojima predstavnici naručitelja definirani člankom 13. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) ili povezane osobe predstavnika naručitelja definirane člankom 13. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi u sukobu interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi.