Ispis

Komunalac d.o.o. Delnice vrši odvoz komunalnog otpada ( kućnog smeća ) na području svog djelovanja, tj. na području šest jedinica lokalne samouprave ( Grad Delnice, Općina Ravna Gora, Općina Brod Moravice, Općina Skrad, Općina Lokve i Općina Mrkopalj)

Komunalni otpad deponira se na deponiji komunalnog otpada "Sović Laz " koja je smještena na teritoriju Grada Delnica uz cestu Delnice - Crni Lug

Od ukupno 144 naselja koja se nalaze na teritoriju šest jedinica lokalne samouprave, Komunalac d.o.o. Delnice vrši odvoz komunalnog otpada iz 95 naselja, dok 49 naselja nisu uključena u organizirani odvoz komunalnog otpada zbog nenaseljenosti ili nemogućnosti prilaza. (Popis naselja možete vidjeti na linku na dnu stranice)


POPIS NASELJA UKLJUČENIH U ODVOZ OTPADA

POPIS PROPISA ZA PODRUČJE GOSPODARENJA OTPADOM