znak-HV                  primorsko-goranska upanija grb delnice grb ravna gora grb brod moravice grb skrad grb lokve grb mrkopalj grb fuine grb                                          

Vodoopskrba

Ispis

 

    Ikona 
  Opći i Tehnički Uvjeti

 Logo  Komunalac - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice na teritoriju sedam jedinica lokalne

samouprave obavlja djelatnost opskrbe pitkom vodom pod kojom se podrazumijevaju poslovi zahvaćanja, pročišćavanja i isporuke vode za piće.

 

Tijekom 2016. godine prodano je ukupno 608.751 m3 vode.

Ako usporedimo podatke o proizvedenoj količini vode sa podacima o prodanoj količini vode za razdoblje 1996. – 2016. godine, imamo  slijedeće stanje:

 

GODINA   
PROIZVEDENO m3
PRODANO m3
GUBITAK    
%
1996. 2.513.320 1.437.558 1.075.762 43,00
1997. 2.586.703 1.383.999 1.202.704 47,00
1998. 2.600,880 1.336.128 1.264.752 49,00
1999. 2.548.459 1.156.725 1.391.734 54,60
2000. 2.357.130 1.042.046 1.315.084 55,80
2001. 2.198.478 940.074 1.258.404 57,24
2002. 2.036.369 857.967 1.178.402 57,87
2003. 1.475.847 757.404 718.443 48,68
2004. 1.133.225 663.329 469.896 41,46
2005. 1.053.673 662.095 391.578 37,16
2006. 1.117.771 720.198 395.573 35,57
2007. 1.232.559 826.321 406.238 32,96
2008. 1.165.123 780.250 384.873 33,03
2009. 1.057.473 707.458 350.015 33,10
2010. 1.018.009 681.187 336.822 33,08
2011. 1.012.223 681.256 339.967 32,70
2012. 1.008.331 673.346 334.985 33,22
2013. 941.253 630.998 310.255 32.96
2014. 906.075 607.741 298.334 32.93
2015. 937.921 632.951 304.970 32.52
2016. 904.910 608.751 296.159 32.72
 
 
Prvi puta od 2001. godine prekinuli smo pozitivan trend poslovanja Društva vezan uz   gubitke vode. Gubitak vode povećan je za 0,07 % u odnosu na 2007. godinu, ali po našem mišljenju to je podatak koji ne bi trebao previše zabrinjavati, budući da smo tijekom čitave 2008. godine izvodili radove na sanaciji cjevovoda u Ravnoj Gori, Skradu, Brod Moravicama i Kupjaku zbog čega na navedenim sustavima imamo povećanje gubitaka od 0,88 % do 3,55 % . Zbog radova na sanaciji cjevovoda u Delnicama, Fužinama i Lokvama smanjenje gubitaka na navedenim sustavima iznosi samo 0,05% do 1,26%.  Budući da će se radovi na sanaciji cjevovoda nastaviti i tijekom 2009. godine teško je očekivati da ćemo imati smanjenje gubitaka u sustavima, a isto tako važno je napomenuti da se s obzirom na trenutne gubitke teško može očekivati smanjenje gubitaka bez značajnijih ulaganja u vodne građevine i ugradnju opreme daljinskog nadzora i upravljanja što bi trebalo biti u narednom periodu jedna od glavnih zadaća Društva.
Iako smo u zadnjih šest godina gubitke na sustavima smanjili za 24,84% (2002. gubici su iznosili 57,87%, a 2008. 33,03%) potrebno je stalno ulagati u rekonstrukcije sustava, kako bi gubici bili ispod 30% , pri čemu osnivači - vlasnici Društva moraju biti svjesni činjenice da će za svako daljnje, isto smanjenje gubitaka, trebati ulagati znatno veća financijska sredstva nego do sada. 

DJELATNOST DRUŠTVA U 2008. GODINI NA RAZVOJU VODOOPSKRBE :

 

Planom upravljanja voda – korištenje voda u 2008. godini na području djelovanja Komunalca d.o.o. Delnice, predviđeni su radovi na modernizaciji vodoopskrbnih sustava, radovi na izgradnji - rekonstrukciji cjevovoda kao i izrada projektne dokumentacije. Planom rada za 2008. godinu predviđeno je izvođenje radova ukupne vrijednosti 26.600.000,00 kn, od čega vrijednost radova na modernizaciji sustava iznosi 9.100.000,00 kn,  izgradnja - rekonstrukcija vodovodnih cjevovoda 17.000.000,00 kn, a za izradu projektne dokumentacije predviđena  vrijednost radova iznosi  500.000,00 kn.

Udruživanjem sredstava jedinica lokalne samouprave i uprave, Hrvatskih voda , Društva i ostalih pravnih subjekata, sufinancirani su radovi na razvoju vodoopskrbe, izgradnja -rekonstrukcija cjevovoda i modernizacija vodnih građevina. Tijekom godine izvedeni su radovi iz plana za tekuću godinu kao i radovi koji su se izvodili zbog smanjenja gubitaka i tekućeg odnosno investicijskog održavanja, kao i radovi koji nisu bili obuhvaćeni planom za tekuću godinu, ali su isti izvedeni  jer smo procijenili da nam je to isplativo, budući da smo koristili dio  postojećeg rova-kanala  kojega su iskopali drugi pravni subjekti. Radovi izvedeni tijekom 2008. godine prikazani su po područjima jedinica lokalne samouprave.
 
 
I. GRAD DELNICE   Sanacija cjevovoda Lujzinska cesta - Delnice   479.157,46   kn
    Radovi na vodovodu Kuželj   1.568.982,05   kn
    Sanacija cjevovoda u zoni izgradnje kanalizacije   704.101,40   kn
    Rekostrukcija cjevovoda u Zamostu Brodskom - I faza   539.210,66   kn
    Rekonstrukcija tlačnog cjevovoda CS Iševnica - Delnice   190.958,59   kn
    Radovi u CS Iševnici   41.304,18   kn
    Produžetak cjevovoda Malo Selo - Crni Lug   134.784,57   kn
    Izgradnja cjevovoda sa hidrostanicom Vrh Petehovca   174.134,96   kn
    Sanacija cjevovoda Marija Trošt   21.786,96   kn
    Izrada cjevovoda Lešnica   16.483,84   kn
    UKUPNO :   3.870.904,67   kn
             
II. OPĆINA RAVNA GORA
  Sanacija cjevovoda Vrh - Ravna Gora   449.500,76   kn
    Sanacija cjevovoda u ulici I.G.Kovačića - Ravna Gora   695.898,80   kn
    Sanacija cjevovoda Leskova Draga   387.519,58   kn
    Sanacija cjevovoda Kupjak   125.135,72   kn
    UKUPNO :   1.658.054,86   kn
             
III. OPĆINA FUŽINE   Izgradnja CS Glavica   896.623,06   kn
    Sanacija cjevovoda u ulici Franje Račkog - Fužine   266.973,13   kn
    Izmještanje cjevovoda Lič   30.985,10   kn
    Izmještanje cjevovoda Donje Selo - Fužine   395.253,87   kn
    Radovi u CS Vrelo   113.870,00   kn
    UKUPNO :
  1.703.705,16   kn
             
IV. OPĆINA MRKOPALJ   Produžetak uličnog cjevovoda - Sunger   30.516,84   kn
    Produžetak uličnog cjevovoda - Brestova Draga   51.516,95   kn
    Produžetak ul. cjevovoda - Brestova Draga - vikend naselje   123.007,66   kn
    Produžetak uličnog cjevovoda - Begovo Razdolje   34.936,23   kn
    Radovi u CS Brestova Draga   10.326,04   kn
    Vodoopskrba Poljičke kose - potvrda gl. projekta   69.195,90   kn
    UKUPNO :
  319.499,62   kn
             
V. OPĆINA SKRAD   Izgradnja cjevovoda za naselje Gorica   155.326,57   kn
    Sanacija tlačnog cjevovoda do VS Skrad i cjevovoda u zoni izgradnje kanalizacije   396.068,50   kn
    UKUPNO :
  551.395,07   kn
             
VI. OPĆINA LOKVE   Izgradnja cjevovoda u Zelinu Mrzlovodičkom   108.669,45   kn
    Rekonstrukcija cjevovoda u ulici Rudolfa Strohala - Lokve   1.281.119,14   kn
    UKUPNO :
  1.389.788,59   kn
             
VII. OPĆINA BROD MORAVICE   Izmjena cjevovoda - Velike Drage   54.365,30   kn
    Produžetak cjevovoda - Donja Dobra   87.376,81   kn
    UKUPNO :
  141.742,11   kn
 
 
Tijekom 2008. godine ukupna vrijednost izvedenih radova na svim vodoopskrbnim sustavima na području djelovanja Komunalca d.o.o. Delnice iznosi :
9.635.090,08 kn
Navedeni iznos sredstava osiguran je udruživanjem sredstava Društva sa sredstvima Hrvatskih voda kao i sredstvima jedinica lokalne samouprave i uprave.

SUFINANCIRANJE HRVATSKIH VODA

Sufinanciranje Hrvatskih voda, u realizaciji radova iz plana i programa Društva za 2008. godinu, osigurano je potpisom ugovora o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području Komunalca d.o.o. Delnice. Ugovor je potpisan 30. svibnja 2008. godine i njime je osigurano sufinanciranje radova na izgradnji vodoopskrbnog sustava Fužinski Benkovac uz slijedeće uvjete:
 
 
  vrijednost radova prema ugovoru   835.000,00   Kn
  vrijednost izvedenih radova   836.063,64   Kn
  učešće Hrvatskih voda   250.000,00   Kn
  učešće Društva   586.063,64   Kn 

 

Ugovorom o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području djelovanja Komunalca d.o.o. Delnice – Fužinski Benkovac osiguran je dio sredstava za nastavak radova na izgradnji  CS Glavica.

SUFINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Učešće jedinica lokalne samouprave u sufinanciranju radova na razvoju vodoopskrbne djelatnosti ostvareno je potpisivanjem ugovora o zajedničkom financiranju radova na razvoju vodoopskrbe na području pojedinih jedinica lokalne samouprave kako slijedi:

I. UGOVORI SA GRADOM DELNICE :

 

  vrijednost radova prema ugovorima   3.606.830,34   Kn
  vrijednost izvedenih radova u 2008. godini   3.443.110,41   Kn
  učešće Grada   1.966.356,62   Kn
  učešće Društva   761.651,59   Kn
             
  vrijednost ostalih radova koje je financiralo Društvo   427.794,26   Kn
  ukupno učešće Društva   1.189.445,85   Kn

 

Ugovorima potpisanim sa Gradom  financirani su slijedeći radovi: izgradnja cjevovoda u Dedinu (radovi izvedeni u 2007. godini, prema odredbama iz ugovora učešće Grada u 2008. godini 44.352,09 kn), sanacija cjevovoda – Lujzinska cesta (vrijednost ugovorenih i izvedenih radova 479.157,46 kn; učešće Grada 234.787,16 kn, a Komunalca d.o.o. 244.370,30 kn), izgradnja i sanacija vodovoda Kuželj (vrijednost ugovorenih radova 1.544.406,43 kn; vrijednost izvedenih radova 1.543.982,05 kn; učešće Grada 1.067.405,84 kn, a Komunalca d.o.o. 68.718,30 kn. Preostali dio sredstava u iznosu od 407.857,91 kn, prema odredbama iz ugovora, Grad Delnice će osigurati u proračunu za 2009. godinu), sanacija cjevovoda u zoni izgradnje kanalizacije (vrijednost ugovorenih radova 770.226,13 kn; vrijednost izvedenih radova 704.101,40 kn; učešće Grada 180.000,00 kn, a Komunalca d.o.o. 276.690,60 kn. Preostali dio sredstava u iznosu 247.410,80 kn prema odredbama iz ugovora Grad će osigurati u proračunu za 2009. godinu), rekonstrukcija cjevovoda u Zamostu Brodskom (vrijednost ugovorenih i izvedenih radova 539.210,66 kn; učešće Grada 288.431,53 kn, a Komunalca d.o.o. 146.593,55 kn. Preostali dio sredstava u iznosu od 104.185,58 kn prema odredbama iz ugovora Grad će osigurati u proračunu za 2009. godinu),  izgradnja cjevovoda sa hidrostanicom Vrh Petehovca (vrijednost ugovorenih radova 160.175,00 kn; učešće Grada 151.380,00 kn; a Komunalca 8.795,00 kn; vrijednost izvedenih radova 174.134,96 kn. Razliku sredstava između vrijednosti izvedenih i ugovorenih radova u iznosu 13.959,96 kn osigurao je Komunalac d.o.o.  tako  da  ukupno  učešće  Društva  iznosi   22.754,96 kn )   i izgradnja cjevovoda Lešnica (vrijednost  ugovorenih radova 113.654,66 kn; učešće Grada 79.558,26 kn – u proračunu za 2009. godinu, a Komunalca d.o.o. 34.096,40 kn; vrijednost izvedenih radova 16.483,84 kn).

II. UGOVORI SA OPĆINOM RAVNA GORA :

 

  vrijednost radova prema ugovorima   2.785.848,14   Kn
  vrijednost izvedenih radova u 2008. godini   1.532.919,14   Kn
  učešće Općine   350.792,47   Kn
  učešće Društva   1.182.126,67   Kn
             
  vrijednost ostalih radova koje je financiralo Društvo   125.135,72   Kn
  ukupno učešće Društva   1.307.262,39   Kn

 

Ugovorima potpisanim sa Općinom financirani su sijedeći radovi: sanacija cjevovoda Vrh - Ravna Gora (vrijednost ugovorenih radova 1.348.417,26 kn; učešće Općine 660.724,46 kn, a Komunalca d.o.o. 687.692,80 kn. U 2007. godini vrijednost izvedenih radova 655.071,59 kn; učešće Općine 500.000,00 kn, a Komunalca d.o.o. 155.071,59 kn pri čemu je 69.501,82 kn učešće Društva koje je vezano uz ugovor, a preostali dio u iznosu od 85.569,77 kn nije obuhvaćeno ugovorom, a odnosi se na radove na navedenom cjevovodu. U 2008. godini vrijednost izvedenih radova je 449.500,76 kn, a s obzirom na dosadašnje učešće ugovornih strana sredstva je osigurao Komunalac d.o.o.), sanacija cjevovoda u ulici I.G.Kovačića - Ravna Gora (vrijednost ugovorenih radova 1.049.911,30 kn; učešće Općine 514.456,54 kn, a Komunalca d.o.o. 535.454,76 kn. U 2008. godini vrijednost izvedenih radova 695.898,80 kn; učešće Općine 160.000,00 kn, a Komunalca d.o.o. 535.898,80 kn) i sanacija cjevovoda Leskova Draga (vrijednost ugovorenih i izvedenih radova 387.519,58 kn; učešće Općine 190.792,47 kn, a Komunalca d.o.o. 196.727,11 kn).

III. UGOVORI SA OPĆINOM FUŽINE :

 

  vrijednost radova prema ugovorima   4.033.368,36   Kn
  vrijednost izvedenih radova u 2008. godini   1.558.850,06   Kn
  učešće Općine   293.674,40   Kn
  učešće Društva   1.265.175,66   Kn
             
  vrijednost ostalih radova koje je financiralo Društvo   144.855,10   Kn
  ukupno učešće Društva   1.410.030,76   Kn

 

Ugovorima potpisanim sa Općinom financirani su slijedeći radovi: izmještanje cjevovoda Donje selo – Fužine (vrijednost ugovorenih radova 416.379,06 kn; vrijednost izvedenih radova 395.253,87 kn; učešće Općine 193.674,40 kn, a Komunalca d.o.o. 201.579,47 kn), izgradnja CS Glavica (vrijednost ugovorenih radova 3.081.359,57 kn; u 2007. godini realizirano 1.005.778,18 kn; vrijednost izvedenih radova u 2008. godini 896.623,06 kn; učešće Općine 100.000,00 kn, a Komunalca d.o.o. 796.623,06 kn. Prema odredbama iz ugovora do konca realizacije Općina mora osigurati još 1.440.679,79 kn) i sanacija   cjevovoda u  ulici  Franje  Račkoga (vrijednost  ugovorenih   radova 535.629,73 kn; vrijednost izvedenih radova 266.973,13 kn; a Komunalca d.o.o. 266.973,13 kn; učešće Općine u iznosu 268.656,60 kn realizirati će se tijekom 2009. godine).

IV. UGOVORI SA OPĆINOM MRKOPALJ :

 

  vrijednost radova prema ugovorima   256.483,98   Kn
  vrijednost izvedenih radova u 2008. godini   309.173,58   Kn
  učešće Općine   711.560,39   Kn
  učešće Društva   122.319,84   Kn
             
  vrijednost ostalih radova koje je financiralo Društvo   10.326,04   Kn
  ukupno učešće Društva   132.645,88   Kn

 

Ugovorima potpisanim sa Općinom sufinancirani su slijedeći radovi: sanacija tlačnog cjevovoda do VS Presika – I faza (radovi izvedeni u 2007. godini, a prema odredbama iz ugovora učešće Općine u 2008. godini iznosi 210.731,00 kn), izgradnja vodoopskrbnog sustava Brestova Draga (radovi izvedeni u 2007. godini, a prema odredbama iz ugovora učešće Općine u 2008. godini iznosi 313.975,65 kn), produžetak uličnog cjevovoda u Begovom Razdolju (vrijednost ugovorenih i izvedenih radova 34.936,23 kn; učešće Općine 19.214,93, a Komunalca d.o.o. 15.721,30 kn), produžetak uličnog cjevovoda I u Brestovoj Dragi (vrijednost ugovorenih i izvedenih radova 51.516,95 kn; učešće Općine 30.910,17 kn, a Komunalca d.o.o. 20.606,78 kn), produžetak uličnog cjevovoda II u Brestovog Dragi (vrijednost ugovorenih  radova 70.318,06 kn; učešće Općine 49.222,64 kn, a Komunalca d.o.o. 21.095,42 kn; vrijednost izvedenih radova 123.007,66 kn. Razliku sredstava između vrijednosti izvedenih i ugovorenih radova u iznosu 52.689,60 kn osigurao je Komunalac d.o.o. tako da ukupno učešće Društva iznosi 73.785,02 kn), produžetak cjevovoda u Sungeru (vrijednost ugovorenih radova 30.516,84 kn; učešće Općine 18.310,10 kn, a Komunalca d.o.o. 12.206,74 kn) i potvrda glavnog projekta vodoopskrbe Poljičke kose (vrijednost ugovorenih i izvedenih radova 69.195,90 kn; učešće Općine 69.195,90 kn).

V. UGOVORI SA OPĆINOM SKRAD :

 

  vrijednost radova prema ugovorima   860.013,40   Kn
  vrijednost izvedenih radova u 2008. godini   396.068,50   Kn
  učešće Općine   170.000,00   Kn
  učešće Društva   226.068,50   Kn
             
  vrijednost ostalih radova koje je financiralo Društvo   155.326,57   Kn
  ukupno učešće Društva   381.395,07   Kn

 

Ugovorima potpisanim sa Općinom financirani su slijedeći radovi: sanacije tlačnog cjevovoda do VS Skrad i cjevovoda u zoni izgradnje kanalizacije (ugovor iz 2007. godine kada je realizirano 408.689,38 kn; učešće Općine 200.000,00 kn, a Komunalca d.o.o. 208.689,38 kn. U 2008. godini vrijednost izvedenih radova 396.068,50 kn; učešće Općine 170.000,00 kn, a Komunalca d.o.o.  226.068,50 kn. Prema odredbama iz ugovora i dodatka ugovoru iz 2008. godine za preostale radove Općina mora u proračunu za 2009. godinu osigurati još 51.406,57 kn)

VI. UGOVORI SA OPĆINOM LOKVE :

 

  vrijednost radova prema ugovorima   2.031.112,77   Kn
  vrijednost izvedenih radova u 2008. godini   1.389.788,59   Kn
  učešće Općine   628.895,37   Kn
  učešće Društva   760.893,22   Kn
             
  vrijednost ostalih radova koje je financiralo Društvo   0,00   Kn
  ukupno učešće Društva   760.893,22   Kn

 

Ugovorima potpisanim sa Općinom sufinancirani su slijedeći radovi: izgradnja cjevovoda u Zelinu Mrzlovodičkom (vrijednost ugovorenih radova  32.774,25 kn; učešće Općine 16.059,38 kn, a Komunalac d.o.o. 16.714,87 kn; vrijednost izvedenih radova 108.669,45 kn. Razliku sredstava između vrijednosti izvednih i ugovorenih radova u iznosu 75.895,20 kn osigurao je Komunalac tako da ukupno učešće Društva iznosi 92.610,07 kn) i rekonstrukcija dijela cjevovoda u ulici Rudolfa Strohala (ugovor iz 2007. godine kada je ralizirano 349.664,55 kn; učešće Općine 171.335,63 kn, a Komunalca d.o.o. 178.328,92 kn. U 2008. godini vrijednost izvednih radova 1.281.119,14 kn; učešće Općine 612.835,99 kn, a Komunalca d.o.o. 668.283,15 kn).

VII. UGOVORI SA OPĆINOM BROD MORAVICE :

U 2008. godini Društvo sa Općinom Brod Moravice nije potpisalo ugovor o zajedničkom financiranju radova na razvoju i modernizaciji vodoopskrbnog sustava na području Općine, a Društvo je vlastitim sredstvima izvelo radova u vrijednosti od 141.742,11 kn.


Učešće jedinica lokalne samouprave u finaciranju radova na razvoju vodoopskrbe tijekom 2008. godine ukupno iznosi  4.121.279,25  kn pri čemu je važno napomenuti da se od navedenog iznosa 569.058,74 kn odnosi na radove koji su realizirani tijekom 2007. godine (Grad Delnice 44.352,09 kn i Općina Mrkopalj 524.706,65 kn su bile dužne navedene iznose osigurati u proračunima za 2008. godinu) tako da stvarno učešće jedinica lokalne samouprave u financiranju radova na razvoju vodoopskrbe tijekom 2008. godine iznosi:

3.552.220,51 kn

U odnosu na ukupnu  vrijednost izvedenih radova na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih sustava i izradi projektne dokumentacije,  preostali dio sredstava  u iznosu od

5.323.415,28 kn

osigurao je Komunalac d.o.o. Delnice zajedno sa Hrvatskim vodama. Preostali dio sredstava u iznosu od 759.454,29 kn Grad Delnice dužan je osigurati u proračunu za 2009. godinu, a za radove koji su izvedeni tijekom 2008. godine.

Slučajna Fotografija

Novosti

  • 1
  • 2
Preth Sljed

Donacija

Donacija

U 2015. godini Komunalac - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice s ponosom objavljuje sudjelovanje u humanitaroj akciji Palčić Gore s novčanom donacijom od 1.500,00 kuna odnosno kupnjom 16 majici sa...

16-12-2015 Posjeta:25047

Više

Za vodoopskrbu Gorskog kotara…

Za vodoopskrbu Gorskog kotara 400 milijuna kuna

Križ potok    Prvi radovi iz ovog ciklusa uključuju izgradnju akumulacijskog jezera Križ potok u Općini Lokve. Vrijednost ovog zahtjevnog projekta je oko 120 milijuna kuna, a izgradnja bi trebala trajati 5...

27-02-2015 Posjeta:26199

Više

Brojač Posjeta

645719
Danas
Jučer
Ovaj tjedan
Ovaj mjesec
Prošli mjesec
Sveukupno
36
150
1161
9005
22370
645719

Komunalac - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. poštuje vašu privatnost. Kolačiće koristimo u razne svrhe kao što su funkcionalnost web stranice, poboljšanje korisničkog doživljaja i prikaz (ciljanih) sadržaja. Nastavljajući svoju posjetu na našoj web stranici, pristajete na to da koristimo kolačiće. Pravila Privatnosti